EUR/USD

  • 1.1200 870m euro
  • 1.1205 873m
  • 1.1250 858m
  • 1.1300 926m

USD/JPY

  • 108.00 853m USD

USD/CAD

  • 1.3600 685m USD

EUR/GBP

  • 0.9060 1.8bn euro amount